Obchodní podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů

Obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy, jejímž předmětem je plnění dle čl. 2 těchto VOP (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi společností Konference FINfest EFPA ve smyslu § 2716 a násl. OZ, jejímiž členy jsou 4stones, s.r.o., IČ: 29002303, sídlem Ke Školce 1319/F, 252 19 Rudná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159132 (dále jen „4stones“), a Evropská asociace finančního plánování Česká republika, IČ: 720 84 529, sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58526 (dále jen „EFPA“), (dále společně 4stones a EFPA jako „Společnost“), a fyzickou či právnickou osobou, která si objednala Vstupenku (dále jen „uživatel“).
 2. Předmětem Smlouvy je poskytnutí služeb uživateli ze strany Společnosti, jenž spočívají v umožnění účasti uživatele na konferenci FINfest EFPA (dále jen „konference“) v termínu a za podmínek specifikovaných těmito VOP a Smlouvou.
 3. Účast na konferenci je možná na základě platné vstupenky, jež byla zakoupena v souladu s těmito VOP (dále jen „Vstupenka“), a na základě prokázání totožnosti uživatele.
 4. Ceny Vstupenek uvedených na těchto webových stránkách finfest.cz (dále jen „webové stránky“) jsou nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 OZ. Vyplněním formuláře a jeho odesláním uživatel akceptuje návrh na uzavření smlouvy ve smyslu citovaného ustanovení OZ a smlouva je tímto uzavřena. Učiněním návrhu na uzavření smlouvy uživatel dává souhlas s těmito VOP, jenž tvoří v souladu s § 1751 OZ nedílnou součást Smlouvy.
 5. Ceny Vstupenek jsou na webových stránkách uvedené bez DPH v zákonné sazbě, přičemž Vstupenka není daňovým dokladem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Společnost si vyhrazuje právo na změnu programu konference, termínu a místa konání. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují (uživatel konference, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle § 1837 písm. j) OZ nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, která se poskytuje v určeném termínu). Vstupné se vrací pouze v případě zrušení konference, k čemuž si Společnost vyhrazuje právo. Společnost si dále vyhrazuje právo vstupenky konkrétním osobám neprodat nebo těmto osobám již zakoupené vstupenky vrátit.
 7. Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok uživatelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci. Uživatel dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní; pořizování vlastních audio-video záznamů v průběhu konference je zakázáno. Jsou-li součástí vstupenky také další benefity, platí pro jejich využití obchodní podmínky poskytovatelů těchto benefitů.
 8. Za obsah přednášek, workshopů a panelových diskusí odpovídají jednotliví řečníci a jejich mateřské organizace.
 9. Uživatel uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že jakékoli věci, které si sebou na konferenci přinese, je povinen odložit na místa k tomu určená v místě konání konference, především do šatny hotelu, ve kterém bude konference probíhat. Bude-li vyhrazeno i jiné místo k odložení věci, než uvedené šatna hotelu, budou o tom účastnici konference informování na jejím začátku či v jejím průběhu a mohou své věci odkládat i na toto jiné místo. Uživatel konference bere na vědomí, že za věci odložené mimo určená místa Společnost, EFPA ani 4stones neodpovídá.
 10. Uživatel bere na vědomí, že Společnost je oprávněna, s ohledem na situaci související s Covid-19, umožnit vstup na konferenci pouze s ochranou úst a nosu, zejména v podobě nasazené roušky, a požadovat respektování této povinnost po celou dobu trvání konference. Společnost je oprávněna požadovat ochranu úst a nosu i v případě, že taková povinnost neplyne z vládních nařízení nebo jiných obecně závazných norem vydaných příslušnými orgány veřejné moci v souvislosti s Covid-19.
 11. Součástí těchto VOP je také souhlas se zpracováním osobních údajů uvedený níže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním osobních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo a elektronická adresa) na webových stránkách finfest.cz dává uživatel souhlas ke zpracování jeho osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v registračním formuláři na webové stránce, byly zpracovávány Společností, tj. zájmovým sdružením právnických osob Evropská asociace finančního plánování Česká republika, IČ: 720 84 529, sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58526, a společností 4stones, s.r.o., IČ: 29002303, sídlem Ke Školce 1319/F, 252 19 Rudná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159132, kteří jsou společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR, a to na dobu neurčitou do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Uživatel souhlasí rovněž s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v registračním formuláři na webové stránce, byly zpracovávány společností Realitní vzdělávací institutem s.r.o., IČ IČO 06034942 (dále jen “RVI”). Současně souhlasí s tím, že v souvislosti s konferencí pořádanou Společností může být pořizován kamerový záznam a fotografie, kdy tyto mohou být použity za účelem propagace konference, pro účely reklamní či redakční, s čímž uživatel vyslovuje tímto souhlas.

Uživatel dále souhlasí s tím, aby jeho uvedené osobní údaje byly Společností a RVI jakožto správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) zpracovány pro účel doručení vstupenky, zasílání veškerých informací o konferenci, umožnění vstupu uživatele na konferenci a ověření identifikace pomoci prezenční listiny. Dále pak za účelem propagace konference a dalších ročníků. Společnost na uchované e-mailové adresy či telefonní čísla může zasílat obchodní sdělení související i nesouvisející s konferencí a jejími dalšími ročníky. Tato obchodní sdělení může uživatel zrušit, a to zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu info@finfest.cz. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly předány dalším zpracovatelům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb. Společnost jakožto správce osobních údajů i zpracovatelé mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Dalšími zpracovateli mohou být jiné společnosti, se kterými správce uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR.

Udělením svého souhlasu zároveň uživatel potvrzujete, že byl obeznámen se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných Společností.

Uživatel potvrzuje, že byl seznámen s právem na přístup ke svým osobním údajům a na opravu osobních údajů, jakož i s dalšími právy uvedenými v článku 15 a násl. GDPR, zejména:

 • poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na emailové adrese info@finfest.cz, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;
 • výše uvedený souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů trvá až do doby doručení písemného vyjádření nesouhlasu uživatele s tímto zpracováním správci osobních údajů,
 • správce osobních údajů se zavazuje uchovávat poskytnuté osobní údaje uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky;
 • osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
 • pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může: požádat společnost o vysvětlení, požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, nevyhoví-li společnost, obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz dle čl. 17,
 • právo vznést námitku, obrátit se kdykoli s žádosti či stížnosti týkající se zpracování osobních údajů na správce, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů jako příslušný dozorující orgán.